360° feedback


360° feedback är ett webbaserat verktyg i syfte att befästa en organisations ledarskapspolicy. 360° feedback riktar sig till de personer som har ett medarbetaransvar eller på annat sätt leder andra människor. 

Chefen/ledaren själv, dennes medarbetare, kollegor och chef svarar på hur man upplever att chefen/ledaren uppfyller den ledarskaps- och chefspolicy som organisationen tagit fram. 
Avsikten med verktyget är att det ska vara ett stöd för chefen och organisationen som helhet i att utveckla ett ledarskap präglat av förmåga att sträva mot gemensamma mål. 

360° feedback är inte något personlighetstest. Bedömningen i verktyget sker helt och hållet utifrån organisationens formulering av ett policydokument kring hur en chef- och ledare ska agera i organisationen. 

360° feedback genererar, förutom resultat från alla nivåer, ett åtgärdspaket där chefen kan se vilka åtgärder som behövs vidtas och vad han hon kan göra för att utveckla sitt agerande i gruppen. De praktiska och etiska fördelarna med detta tillvägagångssätt är att ingen chef behöver ligga sömnlös och fundera på vad gruppen menat med t ex att " man inte har en tillräckligt empatisk hållning" , " inte främjar individens utveckling" eller " inte agerar tillräckligt flexibelt i konfliktsituationer". I stället får vi fram konkreta punkter med konkreta förslag till förändring. 
Comments