Att tyda grundläggande statistik

I våra företagsanalyser finns en meny som innehåller otolkade statistiska sammanställningar. Denna information har tillkommit för att tillfredsställa statistiskt bevandrade kunders behov av att även kunna se rådata, dvs. att studera "exakt" vad medarbetarna svarat, påstående för påstående. Här kan man själv försöka skaffa sig en överblick av resultatet. 

Det ligger emellertid utanför Humateks åtaganden att lära ut grundläggande statistik, dvs. Humatek kan inte hjälpa till att tolka "rådata" på annat sätt än det vi redan gör i form av lättförståliga, överskådliga och standardiserade variabler, analyser och tolkningar på resultat- och analyssidorna i våra företagsanalyser. 

För den som är intresserad av att på egen hand öka sina kunskaper i statistik finns The Electronic Statistics Textbook att tillgå. Detta är en bra och genomgripande grundbok i statistik (endast på engelska) som praktiskt nog finns att tillgå helt gratis på Internet. 

Den intresserade kan också ha glädje av att läsa om statistiska hänsynstaganden i Basic. 
Comments