Business


Humatek Business vänder sig till styrelser och ledningsgrupper. Syftet med verktyget är att analysera, utveckla och följa upp ledningsgruppens arbete med verksamhetsutveckling. 

Verktyget är indelat i sju faser: 
- Analys 
- Resultatgenomgång 
- Gemensamt nuläge 
- Formulering av handlingsplaner och policys 
- Coaching inklusive att leda och driva förbättringar/förändringar 
- Genomförande av handlingsplan 
- Uppföljning 

Analys 
Styrelsen och ledningsgruppen svarar på en webbaserad enkätundersökning där frågor ställs kring nedanstående faktorer: 
· organisatoriskt ledarskap 
· samhällsansvar och medborgarskap 
· strategisk utveckling 
· strategiskt agerande 
· kund- och marknadskännedom 
· kundrelationer och kundnöjdhet 
· organisatorisk effektivitet 
· informationshantering 
· utbildning, upplärning och utveckling av medarbetare 
· medarbetarnas hälsa och välmående 

Resultatgenomgång 
Direkt efter avslutad undersökning blir resultatet tillgängligt över Internet. 
I denna fas går ledningsgruppen igenom resultatet och gör tolkningar. Syftet är inte att finna lösningar och formulera handlingsplaner. Syftet är enbart att komma överens om hur resultatet ska tolkas. 

Gemensamt nuläge 
Denna fas syftar till att komma fram till en gemensam syn på nuläget utifrån resultatet. 
Nuläget får vi fram genom att först måla upp en bild av hur ledningsgruppen menar att Framtiden ser ut i relation till ett antal faktorer. Därefter beskriver vi ett Önskat läge och till sist hur Nuläget ser ut i relation till det Önskade läget. 

Formulering av handlingsplaner och policys 
Med stöd av resultatet och det gemensamma nuläget formuleras handlingsplaner. 
Handlingsplanerna ska innehålla VAD/VARFÖR/VEM/HUR/NÄR. 
Handlingsplanerna ska även innehålla en analys kring vilka drivande och tillbakahållande krafter som finns i organisationen för att genomföra förbättringar. 

Med stöd av formulerade handlingsplaner får ledningsgruppen en uppfattning om inom vilka områden man behöver formulera policys, eller förhållningssätt, i situationer som kan 
uppstå i organisationen. Detta är speciellt viktigt i situationer där förfaringssättet inte är givet. 
På detta sätt blir arbetsstrukturerna mätbara och praktiskt användbara. 

Genom att definiera de yttre ramarna skapas därmed förståelse, trygghet och frihet att agera. 
Att definiera de yttre ramarna är speciellt viktigt i situationer där arbetsorganisationen inte har självklara strukturer såsom ledarskapet, medarbetarskapet, kompetens, rekrytering, avveckling, kommunikation och sjukskrivning. 

Coaching inklusive att leda och driva förbättringar/förändringar 
För att handlingsplanerna ska kunna genomföras effektivt behöver organisationens chefer och ledare kunskap och träning i att coacha medarbetare i att hantera förändring. 

Genomförande av handlingsplanerna 
Nu ska analysresultatet komma till praktisk användning. 

Uppföljning 
Vi följer upp genom att genomföra en ny analys efter det att förbättringarna/förändringarna genomförts. 
- Vem rapporterar vad, till vem, när och hur, både från oss och till oss? 
- Vilka kritiska händelser behöver vi få information om? 
- Hur säkerställer vi en levande förbättrings-förändringsprocess?
Comments