Competence


Analysverktyget Humatek Competence är en tilläggsmodul till Humatek Master. 

Arbetet med strategisk kompetensförsörjning bör i grunden handla om att göra det möjligt för organisationens medarbetare att både inhämta och tillämpa den kompetens som krav och önskemål från omvärlden dikterar. För att medarbetarna korrekt ska kunna utföra sina uppgifter behövs alltså ett antal strukturella förutsättningar inom organisationen. Dessa förutsättningar är av praktisk och strategisk betydelse för organisationens kompetensförsörjning. Det är inte medarbetarnas nuvarande kunskaper och färdigheter som är det väsentliga, utan deras möjligheter att inhämta och använda kunskap och färdigheter. 

Det är inte individens kompetens som behöver analyseras. Det är ingen mening att utveckla omfattande interna CV-rutiner. Vem säger att den befintliga kompetensen ens är relevant. Det är organisationens kompetensstrukturer och förutsättningar för en fungerande kompetensförsörjning som ska stå under lupp.
Vidare måste kompetens alltid betraktas som en faktor inom organisationen, inte inom individen. 

Målet med strategisk kompetensförsörjning är att skapa en organisation som hjälper och möjliggör för medarbetare att förstå och tillfredsställa kundernas behov. 

Humatek Competence har fokus på kunskapens föränderlighet, medarbetarnas utveckling och kraven från omvärlden på att förvärva ny kunskap. 

Arbetsprocessen är indelad i fem faser enligt följande: 

 • Formulera en kompetensförsörjningspolicy
 • Identifiera och formulera tjänste- och produktspecifikationer
 • Kommunicera organisationens kompetensförsörjningspolicy till alla medarbetare
 • Mätning och kartläggning
 • Uppföljning
Comments