Health


Verktyget riktar sig till organisationer och företag som har en önskan om att öka frisknärvaron. Health är en utveckling av analysverktygen Basic och Master. Förutom kompetensstrukturer och de strukturellt och psykosocialt inriktade påståendena som ingår i Basic och Master är Health kompletterat med påståenden som har fokus på bl a sjuknärvaro och sjukfrånvaro. 

Health är indelad i fem delar: 

1.En diagnos och hjälp för att hantera potentiella hälsorisker inom områdena 
   stress, oro, otrygghet och nedstämdhet
   utanförskap, konflikt och ledarskap
   vantrivsel, låg arbetstrivsel och tristess

2. Genom ett interaktivt självstudieprogram som är integrerat i verktyget, når Health ut med information med inriktning på relationen mellan arbete, fritid, miljö och hälsa. Självstudieprogrammet innehåller även självskattningsskalor. 

3. Genom samarbete med t ex företagshälsovården, kan en kampanj i syfte att öka medarbetarnas medvetenhet om hälsa och ohälsa, både på arbetet och på fritiden, utvecklas. 

4. Ett självstudieprogram för chefer innehållande 

- att ge och ta feedback 
- samtal kring svåra situationer 
- gruppövningar som chefen ska leda sina medarbetare genom 
- ledarprofil 
- teori kring arbetsmotivation 
- underlag för utvecklingssamtal 

5. En struktur och plan för att skapa " delaktighet" 
Comments