Kvalitetssäkring

Testutveckling 
Humatek arbetar efter en formaliserad process i fem steg vid utveckling av nya tester. 
 1 Konceptualisering: definiera vad testet ska avse och genomgång av relevant teori på området.
 2 Konstruktion: generera item som ska ingå i testet, samt vilken skala svarsalternativen ska följa.
 3 Pröva: testet prövas på en mindre population.
 4 Itemanalys: statistisk bearbetning för att välja ut de item som ger mest relevant information. Optimering av reliabilitet och inter-itemkorrelationer.
 5 Revidering: en slutgiltig version tas fram för distribution. Här ingår bl.a. programmering av specifika analyssidor. Fortlöpande sker sedan arbetet med normering, validering och kontinuerlig utvärdering.

Rekrytering till Humatek 
Stor vikt läggs vid att rekrytera personal med rätt erfarenhet och kompetens för de arbetsuppgifter som ska genomföras. Följaktligen krävs universitetsutbildning och goda kunskaper i statistik och psykometri för att arbeta med testutveckling. 

Personalutveckling 
Stort utrymme för personlig utveckling ges tidsmässigt för att ta del av aktuell litteratur, besöka mässor och seminarier. Personaldagar för diskussioner och gemensam målformulering förekommer regelbundet, bl.a. har all personal genomgått LOTS. 

ISO9000-serien 
Humatek strävar efter att följa de riktlinjer som anges i ISO9000-serien. www.iso9000serien.nu 

Comments