MergerMerger är ett verktyg utformat att användas i samband med processer liknande M&A, exempelvis sammanslagningar av enheter och "insourcing". 

Merger vänder sig till ledningsgrupper och centrala M&A-funktioner som behöver snabb information om en organisations kultur och förväntningar

Merger ger tillgång till sju "förväntans-index" av särskild relevans för en lyckad integration av den nya enheten: 
 • Medbestämmande och deltagande i beslutsprocessen
 • Självständighet vad gäller målformulering
 • Självständighet vad gäller metod och genomförande
 • Kommunikation, information och feedback
 • Rolltydlighet
 • Samverkan - Kollektivism/Individualism
 • Belöningssystem och utvecklingskrav

Merger består av 40 frågor. Frågorna är utformade så att de är något starkare än "bara tyckande", dvs svaren ska avspegla respondentens självbild mer än dennes allmänna åsikter. På så sätt ges en förväntansanalys

De 40 frågor som ingår som standard kan kompletteras med mer specifika frågor utifrån vad situationen kräver. Humatek tar fram dessa ytterligare frågor efter en behovsanalys. 

Merger är integrerad i övriga produkter från Humatek och användargränssnittet det samma. 
Comments